SAGENA s.r.o. združuje 4 distribučné spoločnosti: CITYFOOD s.r.o, GRANDFOOD s.r.o, NORDFOOD s.r.o, a EASTFOOD s.r.o., ktoré pôsobia v jednotlivých krajoch Slovenska a zároveň spoločne pokrývajú celé územie Slovenskej republiky.

Zameriavame sa výhradne na distribúciu potravinárskych výrobkov špecializovaných len pre gastro segment. Našimi odberateľmi sú: školské jedálne všetkých stupňov, závodné jedálne, vojenské a väzenské jedálne, jedálne v štátnych inštitúciách, v nemocniciach, v domovoch dôchodcov, reštaurácie, bufety a výrobne potravinárskych produktov.

Naše produktové portfólio je špeciálne uspôsobené pre potreby a požiadavky uvedených odberateľov a spĺňa všetky prísne kritéria potrebné pre používanie vo verejnom stravovaní.

Vyhýbame sa výrobkom z krajín, ale hlavne zo spoločností, ktoré sú škandalizované v rôznych kauzách o zneužívaní kvality výrobkov. Nedistribujeme výrobky z Poľska a Ukrajiny.

Našimi partnermi sú renomované spoločnosti ,ktoré majú dlhoročné skúsenosti s výrobou kvalitných potravín, napr. Nestlé, Dr Oetker, Vitana, Unilever a iné.

Jednoznačne preferujeme aj slovenských výrobcov a spracovateľov potravín, od ktorých v súčasnosti odoberáme viac ako 50% objemu z celkového obratu.

Naša spoločnosť má aj v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách, druhá časť § 10, § 11, § 12 zavedený Systém kontroly hygieny potravín /HACCP/, podľa ktorého zodpovedá:

  • a) Za dodržiavanie stanovených hygienických požiadaviek na skladovanie a prepravu výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť, kvalitu potravín a ich kontrolu a použiteľnosť na daný účel.
  • b) Za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode.

Vozidlá prepravujúce tovar majú „ Osvedčenie o spôsobilosti motorových vozidiel na prepravu potravín“ a potvrdenie že prevádzka má vypracovaný hygienicko-sanitačný režim, evidenciu čistenia a dizinfekcie, zabezpečený program hygienického vzdelávania zamestnancov, účinné vykonávanie DDD, evidenciu teplôt a vyhovuje podmienkam a legislatíve platnej v EÚ, ktoré vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa.

Naším stálym cieľom je poskytnúť kompletný sortiment a kvalitný servis pre našich zákazníkov!